NGB

Komende tijd zullen op deze pagina preken worden geplaatst over de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Geloven en belijden gaan samen op (Romeinen 10:10). Het geloof belijden is niet alleen iets zeggen wat waar is, maar vooral ook getuigen van de hoop die in u is. Belijden is een wereld vol hopeloosheid vertellen dat er hoop is in Christus. 

NBG Inleiding
Download

Geloven is een persoonlijke zaak en niet alleen een overtuiging van 'de kerk'. In dit artikel komen verschillende eigenschappen van God aan de orde. God is een geestelijk Wezen. Dat betekent dat wij Hem ten diepste niet kunnen begrijpen. Maar Hij is wel betrouwbaar en te vertrouwen omdat Hij in Zijn eigenschappen niet veranderen zal. Hij is een zeer overvloedige Fontein van al het goede.

NBG Artikel 1
DownloadGod maakt Zichzelf bekend door Zijn schepping en zorg. Ook uit Hij Zijn zorg doordat Hij Zijn Woord heeft gegeven. We hoeven niet te twijfelen of God onze zaligheid wil. We hebben genoeg onderwijs gekregen tot zaligheid, ook al zijn zoveel dingen nog voor ons onbekend...

NGB Artikel 2
Download

Over hoe de Bijbel tot stand kwam en waarom er een Bijbel is... Een bewijs van Gods bijzondere zorg voor u!

NBG Artikel 3
Download

De Bijbel, het Woord van God. Ook nu spreekt Hij nog door Zijn Woord.
God uit hierin hoe Hij omging en omgaat met mensen.


NBG Artikel 4
Download

De Bijbel is meer dan een geschiedenisboek; het is een boek met gezag. Het gaat over u. Uw schepping, uw val, uw verlossing? Als de Bijbel voor u persoonlijk waarde krijgt, worden de wetten belangrijk om te gehoorzamen en de beloften belangrijk om te geloven. 

NGB Artikel 5
Download

Van de apocriefe boeken is de herkomst niet altijd even duidelijk. Ze worden daarom aangeduid als verborgen of geheime boeken zonder goddelijk gezag. Sommige boeken zijn wel mooi om te lezen, zoals Jezus Sirach hoofdstuk 2.

NGB Artikel 6
Download

Wat zijn we onzegbaar gezegend met de (vele vertalingen van) de Bijbel. God leert ons hoe Hij wil dat we Hem dienen. Hoewel de uitleg van de Bijbel verschillend kan zijn, is er genoeg helderheid over hoe we zalig kunnen worden. We blijven leerling, de Heilige Geest blijft in alles nodig om de boodschap helder te kunnen verstaan.

NGB Artikel 7
Download

God is een eenheid en een drie-eenheid. Al hoeven we niet met een onbekende God te leven, het is voor ons niet te begrijpen. Wel te aanbidden! Vader, Zoon en Heilige Geest; Ze zijn één in waarheid, kracht, goedheid en barmhartigheid.

NGB Artikel 8 (de dienst begint in deze opname na 4 minuten)
Download

Allerlei bewijsteksten uit de Schrift voor de leer van de Drie-eenheid. Het grootste bewijs is de persoonlijke ervaring door de werking van de Heilige Geest.

NGB Artikel 9
Download

Een antwoord op de vraag Wie onze Zaligmaker is. Hij was niet alleen Mens. Hij kon alleen als God de dood ondergaan en opstaan. Als Hij alleen Mens was, was Hij in de dood gebleven. De zó laag gedaalde Hogepriester is zó hoog verheven als God en Zijn Naam is Jezus. Zijn Naam is om aan te roepen en te aanbidden.

NGB Artikel 10
Download

De Heilige Geest werkt een band tussen God en de zondaar. Dat doet Hij niet 'mechanisch' maar met liefde. Ook door kennis van Christus te geven, want een onbekende liefhebben gaat immers niet. Zo overtuigt de Heilige Geest, en ook vernieuwd en reinigt Hij.

NGB Artikel 11
Download

Veel weten wij niet over de schepping, de engelen en de duivelen. Maar God heeft er wel wat over gezegd in Zijn Woord. Dat verhaalt NGB artikel 12. 

NGB Artikel 12
Download

God niet begrijpen. Toch alles in vertrouwen aan Hem overlaten. De Bijbel en dit artikel zeggen hier iets over: Hem te loven, te vertrouwen en door Hem getroost te worden.

NGB Artikel 13 (Deze opname is helaas van slechte kwaliteit door een storing tijdens de kerkdienst)
Download

In de tijd dat de Nederlandse Geloofsbelijdenis werd opgesteld, was de schepping onbetwistbaar. Nu staat veel ter discussie. Maar iedereen is op zoek naar 'iets dat verlost'. Ieder mens zoekt naar het geluk. Wilt u nadenken over 'herstel' moet u wel weten hoe het was. Denk niet dat u zelf kan bijdragen aan herstel. De vraag is: Durft u zich te 'werpen op' vrije genade? 

NGB Artikel 14
Download

De oorzaak van de zonden ligt in het feit dat wij op onszelf gericht zijn. Wij zijn vanuit onze natuur niet hemelsgezind. Bekende vragen zijn: Waarom liet God de zondeval toe? Is het wel eerlijk dat de schuld van Adam mij wordt toegerekend? Artikel 15 gaat hier op in. God antwoordt niet in de lijn van ons verstand zodat wij het logisch kunnen beredeneren. Het antwoord is wel: God rekent de schuld niet meer toe aan diegene die tot Christus de toevlucht neemt.

NGB Artikel 15
Download

Een Bijbeltekst als 'velen geroepen, weinigen uitverkoren' kan veel vragen oproepen. Maar als u de hele context in ogenschouw neemt, komt u tot de eerlijke conclusie dat allen uitgenodigd worden. Begin niet te redeneren met de uitverkiezing, maar zeg: "Ik mag komen. Wilt U mij laten zien dat ik vanuit mijn natuur niet wil. En als ik wel gewillig ben gemaakt, dan heb ik Hem, want er staat: 'Een ieder die wil, die neme'". Hij is nu voor u beschikbaar!

NGB Artikel 16
Download

God zocht de mens na de zondeval weer op. Niet om hem te verdoemen, maar om te troosten. Het was Gods goedheid en Zijn wijsheid. En Hij troost niet alleen, maar Hij maakt ook zalig, in Christus. Speelt u nog verstoppertje met God, zoals Adam deed? 

NGB Artikel 17
Download

De Heere zet niet altijd opzienbarende dingen in om Zijn beloften te vervullen. Toen Jezus werd geboren, was dit in arme omstandigheden. Jozef en Maria moesten zelfs met hun Kind vluchten voor Herodes. 
In dit artikel wordt met name de menswording van Jezus beschreven. Hij werd niet alleen écht Mens, maar ook één met ons, want Hij kwam voort uit een mens. Hij werd Mens om zonden te bedekken...

NGB Artikel 18
Download

Het was nodig dat Jezus écht Mens werd. Zo kon Hij ook écht Plaatsvervanger zijn. Hij moest de dood overwinnen; daarvoor was het ook nodig dat Hij God is. 

NGB Artikel 19
Download

God heeft Zijn rechtvaardigheid het meest bewezen tegen Zijn Zoon. Hij werd gestraft voor de zonden van een ander. Zonden die Hij niet heeft gedaan, maar vrijwillig op Zich heeft genomen. Het is de barmhartige goedheid van God dat Hij Zijn Zoon gaf. Hoewel Gods kind straf waardig is, toont God hem een zéér volkomen liefde. 

NGB Artikel 20
Download

Jezus Christus is een unieke enige Hogepriester. Zijn werk is volbracht. Onze goede en trouwe Schepper heeft Zijn Zoon niet gespaard, zodat er volledig betaald kon worden voor de straf op de zonden. Het is niet nodig dat het priesterschap wordt herhaald. Alles wat wij missen, is bij Hem te krijgen. Veracht daarom Zijn gaven en verbondsbeloften niet!

NGB Artikel 21
Download

Waar het geloof Christus omhelst, ontvangt het niet een beetje genade, maar volkomen zaligheid. Kenmerkend is dat het in het geloofsleven altijd gaat om het heden. Nu! Nu schijnt God uit de duisternis. Nu openbaart Hij Zijn Zoon. Met als gevolg ook dat wij Hem nu moeten omhelzen. 

NGB Artikel 22Download

Waarover gaat dit artikel? Over welgelukzalig zijn. Dat gaat over de vergeving van zonden. En over een vertrouwensvolle en vrijmoedige omgang met God.

NGB Artikel 23

Beluister of Download

Het ware geloof maakt een nieuw mens in het wezen, want de liefde doortrekt zijn denken, willen en verlangen. 

NBG Artikel 24

Beluister of Download

Goede werken uiten zich in een leven van toewijding aan God. Ze beantwoorden aan Zijn wil en wet. Ze zijn uit dankbaarheid en kunnen niet gemist worden. 

NBG Artikel 24 deel 2

Beluister of Download

De oudtestamentische wetten waren als een opvoedkundig systeem. Eigenlijk was dit een teken dat de kerk 'in verwachting' was. Hij komt eraan! Met de komst van Christus werd dit afgeschaft. Wat onze plechtigheden betreft, ligt het niet in de vorm. Niet het offerdier zal verzoening doen, maar het was een teken en zegel van de komst van en de verzoening door Christus. 

NBG Artikel 25

Beluister of Download

Mensen kunnen zo wantrouwen. Het wantrouwen van naasten kan terecht zijn, maar hoe durven wij Iemand te wantrouwen Die alleen maar waarheid spreekt?! Altijd maar 'ja maar' zeggen. Argumenten noemen, soms op basis van de Bijbel zelfs, waardoor we de beloften niet geloven. 
Christus is gewillig, biedt Zijn genade aan en vergeeft graag.

NBG Artikel 26 Deel 1

Beluister of Download

Omdat wij dan een grote Hogepriester hebben, Die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden.

NBG Artikel 26 Deel 2

Beluister of Download

Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

NBG Artikel 26 Deel 3

Beluister of Download

Een christengemeente is een groep mensen die samenkomt rondom het Woord, in de Naam van Christus, door de Geest bijeen gebracht, uit de wereld getrokken en aan Christus verbonden. Zij zijn de Kerk! 

NBG Artikel 27

Beluister of Download

De noodzaak van de christelijke gemeente.

NBG Artikel 28

Beluister of Download

De kernmerken van de ware en oprechte Kerk zijn deze: als de Kerk de zuivere prediking van het Evangelies uitdraagt; als zij de zuivere bediening van de sacramenten heeft, zoals Christus ze ingesteld heeft; als de kerkelijke tucht gebruikt wordt, om de zonden te straffen.

NBG Artikel 29 Deel 1

Beluister of Download

Kenmerken van christenen zijn o.a.: het geloof in Christus, het ontvluchten van de zonde, het jagen naar gerechtigheid, het liefhebben van de naasten. Kortom: een levenslang strijdend proces, maar ziende op Christus geeft dit troost en hoop voor de toekomst! 

NBG Artikel 29 Deel 2

Beluister of Download

Over het leiding geven aan de kerkelijke gemeente...

NBG Artikel 30

Beluister of Download

Over de ambten binnen de kerkelijke gemeente...

NBG Artikel 31

Beluister of Download

Wat is tucht en waarvoor dient het? Dat verhaalt artikel 32.

NBG Artikel 32

Beluister of Download

NBG Artikel 33 Deel 1

Beluister of Download


NBG Artikel 33 Deel 2

Beluister of Download


Geen opmerkingen:

Een reactie posten